O NAS > SZKOLENIA > PRACA > DOSKONALENIE NAUCZYCIELI > KONTAKT

logo Pro Bono

INFORMATOR O KURSACH I SZKOLENIACH DLA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

Jesteśmy niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli działającą na podstawie wpisu do rejestru Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty ( Nr KO – 445/31A/2006).
  • Prowadzimy kursy kwalifikacyjne i doskonalące, przygotowujące do samodzielnego stosowania zdobytych kompetencji w praktyce szkolnej.
  • Specjalizujemy się w szkoleniowych radach pedagogicznych dostosowanych do potrzeb środowisk oświatowych zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej oraz Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.
  • Zapewniamy możliwość konsultacji i pomoc w monitorowaniu wprowadzanych zmian w praktykę szkolną.
  • Gwarantujemy materiały szkoleniowe, przyjazną i twórczą atmosferę zajęć w małych grupach.
  • Dbamy o wysoką jakość szkoleń poprzez stosowanie nowoczesnych i efektywnych metod pracy oraz zatrudnienie kompetentnej, wykwalifikowanej i doświadczonej w pracy zawodowej kadry .

K U R S Y K W A L I F I K A C Y J N E

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

Uzyskasz kwalifikacje do profesjonalnego zarządzania i kierowania szkołą i placówką oświatową
Ilość godzin – 275, w tym 40 praktyki
cena kursu – 1200zł

KWALIFIKACYJNY KURS PEDAGOGICZNY

Uzyskasz kwalifikacje pedagogiczne, obejmujące podstawy pedagogiki, psychologii i metodykę nauczania.
Ilość godzin – 275 i 150 praktyki
cena kursu –1200 zł

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

Uzyskasz kwalifikacje doprowadzenia zajęć edukacyjnych Wychowanie do życia w rodzinie w szkole podstawowej i gimnazjum.
Ilość godzin – 270
cena kursu – 1200 zł

KURS INSTRUKTORSKI TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

Uzyskasz kwalifikacje do bycia terapeutą zajęciowym w domach pomocy społecznej i warsztatach terapii zajęciowej.
Ilość godzin - 200 i 80 praktyki
cena kursu – 1600 zł

Uwaga! Kursy kończą się egzaminem, uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego według wzoru zgodnego z rozporządzeniem MEN. Zajęcia odbywają się w systemie sobotnio-niedzielnym.

K U R S Y D O S K O N A L Ą C E

KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO PROWADZENIA ZJĘĆ EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

Zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Ilość godzin – 40
cena kursu – 250 zł

PRZYGOTOWANIE DO PRACY Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego.
Ilość godzin – 40
cena kursu - 250 zł

PRZYGOTOWANIE DO PRACY Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

Zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy z nową podstawą programową edukacji wczesnoszkolnej.
Ilość godzin – 40
cena kursu - 250 zł

PRZYGOTOWANIE DO PRACY Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W GIMNAZJUM

Zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy z nowymi podstawami programowymi w gimnazjum.
Ilość godzin – 40
cena kursu - 250 zł

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE/ PLACÓWCE (kurs dla kadry kierowniczej oświaty).

Zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do powołania i monitorowania pracy zespołu ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów
Ilość godzin - 12
cena kursu – 250 zł

PLANIOWANIE, ORGANIZOWANIE PRACY SZKOLNEGO ZESPOŁU DO SPRAW SPECJALNYCH POTRZEB EDUKACYJNYCH UCZNIÓW ( kurs dla członków szkolnych zespołów ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów).

Zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do realizacji zadań zawartych w rozporządzeniu MEN w sprawie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Ilość godzin - 12
cena kursu – 250 zł

OCENA PRACY NAUCZYCIELA – PODSTAWY PRWANE, PROCEDURY, KRYTERIA (kurs dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych).

Zdobędziesz wiedzę i umiejętność niezbędne do dokonywania oceny pracy nauczycieli zgodnie z wymogami nowego nadzoru pedagogicznego.
Ilość godzin – 12
cena kursu - 250 zł

ORGANIZACJA I PROWADZENIE EWALUACJI WEWNĘTZRNEJ W SZKOLE/ PLACÓWCE (kurs dla zespołów ds. ewaluacji. Proponujemy podpisanie umowy o współpracy konsultanta ośrodka ze szkołą w zakresie prowadzenia ewaluacji wewnętrznej).

Zdobędziesz wiedzę i umiejętności potrzebne do planowania i prowadzenia ewaluacji w szkole/ placówce.
Ilość godzin – 30
cena kursu – 250 zł

DIAGNOZA PRZDEDSZKOLNA DZIECI 5-cio I 6-cio LETNICH

Zdobędziesz wiedzę i umiejętności potrzebne do prowadzenia obserwacji pedagogicznych mających na celu poznania możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci. Nauczysz się dokumentowania obserwacji.
Ilość godzin – 40
cena kursu – 250 zł

BUDOWANIE INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW WSPOMAGANIA I KORYGOWANIA ROZWOJU DZIECKA

Zdobędziesz wiedzę i umiejętności potrzebne do wykorzystania wyników diagnozy pedagogicznej dziecka 5-cio i 6- cio letniego w budowaniu indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka.
Ilość godzin – 30
cena kursu - 250 zł

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM

Zdobędziesz kompendium wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki i psychologii niezbędnych w pracy z uczniem uzdolnionym
Ilość godzin – 40
cena kursu - 250 zł

PEDAGOGIKA ZABAWY W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I KSZTAŁCENIU ZINTEGROWANYM

Zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie aktywizujących metod pracy z małym dzieckiem w wieku przedszkolnym i uczniem klas I – III.
Ilość godzin – 40
cena kursu – 250 z

KURS INSTRUKTAŻOWY DLA KIEROWNIKÓW WYPOCZYNKU

Zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do kierowania wypoczynkiem dzieci i młodzieży zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Ilość godzin – 15
cena kursu – 250 zł

KURS WYCHOWAWCÓW PLACÓWEK WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY

Zdobędziesz kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą na obozach i koloniach.
Ilość godzin – 45
cena kursu – 250 z


Uwaga! Uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia kursu doskonalącego.


PRO BONO – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli posiada własną bazę szkoleniową położoną w centrum Kielc

Zajęcia odbywają się w systemie sobotnio-niedzielnym, w placówce Ośrodka – Sienkiewicza 60A/7. Zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem :

  • poczty elektronicznej kielce@probono.net.pl,
  • osobiście w biurze ośrodka,
  • faksem – 041- 2421047,
  • telefonicznie – 041-2421045; 041-3431784; 0501626326

Pobierz informator do wydruku w formacie PDF

© PRO BONO Usługi Sp. z o. o., Sienkiewicza 60A/7, 25-501 Kielce,
tel.: +48 41 2421045 lub mobilny: 501626326; email: kielce@probono.net.pl